impressie

AVG Privacy

Privacybeleid
Ik heb de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeer ik u over welke gegevens ik verzamel en waarom ik deze gegevens verzamel. Dit is per 25 mei 2018 voorgeschreven in de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg.
Dit is wettelijk gezien verplicht.
Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.
De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
- De gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
- In geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Financiële administratie en privacy.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'natuurgeneeskundig consult'.
Een omschrijving van eventueel geleverde materialen.
De kosten van het consult.
Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht.
Deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.
Vanaf 25 mei zal ik u vragen de privacy verklaring te ondertekenen, wat dan bij het dossier wordt gevoegd